Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης (peer reviewing). Προκειμένου να γίνει δεκτή μια εργασία για παρουσίαση στο Συνέδριο θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών η εργασία προωθείται σε τρίτο κριτή.

Η συμμόρφωση προς τις οδηγίες συγγραφής των κειμένων (μορφοποίηση σύμφωνα με το υπόδειγμα) αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την αποδοχή των εργασιών. Τα σχόλια των κριτών θα κοινοποιηθούν ανώνυμα στους συγγραφείς.

Η κρίση μπορεί να οδηγήσει:

α) στην αποδοχή της εργασίας,

β) στη μη αποδοχή της εργασίας

γ) στην αποδοχή της εργασίας με την προϋπόθεση να γίνουν οι προτεινόμενες διορθώσεις και,

δ) στην πρόταση για αλλαγή μορφής της υποβαλλόμενης εργασίας.

Κατά τη διαδικασία κρίσης, επιπλέον θα ληφθούν υπόψη:

  1. Η πρωτοτυπία της υποβαλλόμενης εργασίας (να μην έχει παρουσιαστεί σε άλλο συνέδριο).
  2. Η συνάφεια με την (ενδεικτική) θεματολογία του συνεδρίου.
  3. Η ολοκληρωμένη, κατανοητή και σωστά δομημένη εργασία.
  4. Η ικανοποιητική παρουσίαση βιβλιογραφίας κι αναφορών.
  5. Η μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού σελίδων γραφής της εργασίας.

Στη συνέχεια οι συγγραφείς θα πρέπει να στείλουν το τελικό κείμενο, επισημαίνοντας τις προσθαφαιρέσεις που έχουν πραγματοποιήσει, σύμφωνα με τις οδηγίες των κριτών (όπου έχουν προταθεί διορθώσεις). Η υλοποίηση αυτών των διορθώσεων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή της τελικής έκδοσης της εισήγησης.