Τις εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται, είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς εισήγηση), είτε με οποιασδήποτε μορφής εργασία (ερευνητική, διδακτική πρακτική, στρογγυλή τράπεζα, εργαστηριακή, πόστερ, καθηγητές με μαθητές). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής, τα οποία διαφοροποιούνται αναλόγως με τη σχέση του συμμετέχοντος με την Π.Ε.Β. αλλά και την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου ποσού (προεγγραφή μέχρι τις  16 Νοεμβρίου 2017 ή κανονική εγγραφή μετά τις 16 Νοεμβρίου αλλά και κατά την έναρξη/διάρκεια του συνεδρίου). Επομένως το κόστος εγγραφής ανάλογα με το χρόνο και την ιδιότητα του/της ενδιαφερόμενου/νης, καθορίζεται παρακάτω:

[table id=2 /]

Το κόστος εγγραφής για τους συνέδρους περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση Συνεδρίου και όλων των εργασιών του.
  • Συνεδριακό Υλικό (ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών με εξασφαλισμένο ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη, φάκελος συνεδρίου, γραφική ύλη, έντυπο υλικό)
  • Συμμετοχή  σε  όλα  τα  διαλείμματα  καφέ  και  γεύματα  βάσει προγράμματος
  • Δημοσίευση της εργασίας στα πρακτικά του Συνεδρίου
  • Βεβαίωση συμμετοχής, όπου στην οποία θα φαίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, αν η συμμετοχή του συνέδρου περιλάμβανε εισήγηση ή όχι.