"Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Αγωγή Υγείας στο ελληνικό σχολείο"

Στην Ομάδα Εργασίας για την Π.Ε. και την Αγωγή Υγείας θα ανταλλάξουμε με τους συναδέλφους εμπειρία και απόψεις πάνω σε δύο κύριως άξονες:

  1. Τη συμβολή της βιολογικής σκέψης στη μέχρι τώρα πορεία των παραπάνω τύπων θεματικής εκπαίδευσης και την ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων Βιολόγων
  2. Το ρόλο που καλούμαστε να διαδραματίσουμε στο μέλλον, όπως διαφαίνεται από τον πιθανό μετασχηματισμό τους ή τη συναρμογή τους με νέα Αναλυτικά Προγράμματα

Ελπίζουμε πως η συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες προτάσεις για το ρόλο της Βιολογίας σε εκπαιδευτικές δράσεις που αναπτύσσονται μέσω συνεργειών διαφορετικών ειδικοτήτων και να αναδείξει την ανάγκη ενίσχυσης βασικών βιολογικών εννοιών σε περιβάλλοντα που υπερβαίνουν το στενά γνωστκό πεδίο και στοχεύουν σε καλλιέργεια στάσεων.